Logo Uptime
pl
Osoba czytająca dokument

Regulamin

[Stan na 13 lipca 2023 r.]

Niniejszemu Regulaminowi („Regulamin”) podlega korzystanie przez użytkownika z witryny internetowej Uptime App Ltd. („Uptime”) i aplikacji Uptime — www.uptime.app („Usługi Uptime”). Przeglądając Usługi Uptime i korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli użytkownik nie akceptuje jakiejś części niniejszego Regulaminu, nie powinien korzystać z Usług Uptime.

Korzystanie z Usług Uptime

Usługi Uptime są świadczone wyłącznie w celach informacyjnych i nie oferują żadnych konkretnych porad ani zaleceń. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z korzystaniem z Usług Uptime, w tym między innymi za wszelkie opłaty związane z dostępem do Internetu. Uptime może zmienić zawartość Usług Uptime w dowolnym momencie i bez powiadomienia użytkownika. Rejestrując się w Usługach Uptime przy użyciu numeru telefonu, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS w celu weryfikacji konta i logowania. Mogą obowiązywać standardowe stawki za wiadomości i transmisję danych.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE STRESZCZENIA, FILMY I INNE MATERIAŁY POMOCNICZE WYKORZYSTYWANE PRZEZ UPTIME MOGĄ NIE BYĆ ZATWIERDZONE PRZEZ AUTORA I/LUB TWÓRCĘ TREŚCI/WYDAWCĘ LUB NIE BYĆ Z NIMI POWIĄZANE.

Dostępność Usług Uptime

Uptime zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich Usług, zawieszania dostępu do nich lub wstrzymywania ich świadczenia, tymczasowo lub na stałe, z powiadomieniem lub bez powiadomienia użytkownika. Uptime może uniemożliwić lub ograniczyć dostęp do Usług Uptime, jeśli użytkownik nie przestrzega dowolnej części niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

Umowa licencyjna

Uptime udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej i odwoływalnej licencji („Licencja”) na dostęp do Usług Uptime i korzystanie z nich. Użytkownik może korzystać z Usług Uptime wyłącznie na urządzeniu, które kontroluje. Warunki niniejszej Licencji będą również regulować wszelkie aktualizacje wprowadzane przez Uptime, które zastępują i/lub uzupełniają oryginalne Usługi Uptime, chyba że takiej aktualizacji towarzyszy oddzielna licencja, w którym to przypadku będą obowiązywać warunki tej licencji.

Prawo użytkownika do korzystania z Usług Uptime nie obejmuje żadnego z poniższych, które są wyraźnie zabronione podczas korzystania z Usług Uptime:

  • Modyfikowanie lub w inny sposób pochodne wykorzystywanie Usług Uptime lub jakiejkolwiek ich części;
  • Używanie jakichkolwiek metod eksploracji danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych, pobieranie (inne niż buforowanie stron) jakiejkolwiek części Usług Uptime lub jakichkolwiek informacji w nich zawartych;
  • Próby uzyskania dostępu do obszarów/funkcji Usług Uptime, do których użytkownik nie jest upoważniony;
  • Wszelkie działania, które mogą zagrozić bezpieczeństwu Usług Uptime;
  • Inżynieria odwrotna lub dostęp do Usług Uptime w celu stworzenia konkurencyjnego produktu lub usługi;
  • Korzystanie z Usług Uptime w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub pogorszyć funkcjonowanie Usług Uptime w jakikolwiek sposób; i/lub
  • Korzystanie z Usług Uptime niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w jakikolwiek sposób, który narusza którykolwiek z warunków niniejszej umowy.

Korzystając z Usług Uptime lub uzyskując do nich dostęp, użytkownik zgadza się, oświadcza i gwarantuje, że nie będzie wykonywał żadnej z tych czynności. W razie nieprzestrzegania przepisów możemy odebrać użytkownikowi możliwość korzystania z Usług Uptime.

Wymagania wiekowe / zgoda rodzica lub opiekuna

Użytkownik musi mieć co najmniej 13 lat, aby móc korzystać z Usług Uptime. Użytkownicy poniżej 18 roku życia deklarują zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z Usług Uptime. Prosimy o przeczytanie niniejszej Umowy wraz z użytkownikiem. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym użytkownika w wieku poniżej 18 lat, zezwalając dziecku na korzystanie z Usług Uptime, podlegasz warunkom niniejszej Umowy i ponosisz odpowiedzialność za aktywność dziecka w Usługach Uptime.

Warunki subskrypcji

Użytkownik ma dostęp do podstawowych Usług Uptime, które obejmują część Aplikacji Uptime dostępną dla wszystkich użytkowników bez żadnych opłat („Subskrypcja podstawowa”). Ponadto Uptime oferuje treści Premium, które czasami są udostępniane użytkownikom bezpłatnie przez ograniczony czas według własnego uznania Uptime. Użytkownik może również uzyskać dostęp do treści Premium poprzez zakup Subskrypcji Premium Uptime na warunkach, które są oferowane użytkownikowi w Aplikacji Uptime. Od czasu do czasu mogą pojawiać się specjalne stawki Subskrypcji Premium, ale takie oferty nie są gwarantowane i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Miesięczne i roczne subskrypcje Premium

Subskrypcje Premium są oferowane w trybie rocznym lub miesięcznym. Ceny subskrypcji są oparte na lokalnej walucie i są dostosowane do każdego kraju, w którym Usługi Uptime są dostępne. Mogą występować różnice w cenach oferowanych w App Store i Google Play, a Uptime nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne rozbieżności. Do kwot subskrypcji App Store i Google Play mogą dodawać podatki, w zależności od lokalnych wymagań, a Uptime nie jest zaangażowany w pobieranie tych opłat ani odpowiedzialny za to.

Warunki płatności

Płatności będą pobierane na zasadzie przedpłaty w dniu rejestracji w Subskrypcji Premium i będą obejmować korzystanie z tej usługi miesięcznie lub rocznie, jak wskazano. Wszystkie płatności za Subskrypcje Premium będą dokonywane przez proces zakupu w aplikacji Apple lub Google. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Uptime nie jest właścicielem ani nie kontroluje tych zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne roszczenia, żądania, powody powództwa, długi, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki, w tym koszty i uzasadnione honoraria prawników, wynikające z lub w związku z korzystaniem ich usług przez użytkownika.

Opłata za Miesięczną Subskrypcję Premium będzie naliczana co miesiąc w dniu miesiąca, w którym użytkownik po raz pierwszy się zarejestrował w celu uzyskania Miesięcznej Subskrypcji Premium, a opłata za Roczną Subskrypcję Premium będzie naliczana co roku w dniu, w którym użytkownik po raz pierwszy się zarejestrował w celu uzyskania Rocznej Subskrypcji Premium. Roczna subskrypcja Premium obejmuje również 7-dniowy okres bezpłatnego anulowania. Jeśli użytkownik anuluje Roczną Subskrypcję Premium w ciągu pierwszych 7 dni od zakupu pierwszej Subskrypcji Premium, nie zostanie obciążony opłatą, a jego subskrypcja powróci do Subskrypcji Podstawowej.

Uptime może zmienić stawki Subskrypcji Premium w dowolnym momencie. W takim przypadku powiadomimy użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich takich zmianach cen, powiadamiając go o nowych opłatach w Aplikacji Uptime, wysyłając wiadomość e-mail i/lub SMS. Jeśli użytkownik nie chce płacić nowych stawek, może anulować Subskrypcję Premium przed ich wzrostem, a jego subskrypcja powróci do Subskrypcji Podstawowej.

Anulowanie subskrypcji, zwroty kosztów i przywracanie subskrypcji

Subskrypcję Premium można anulować w dowolnym momencie w ustawieniach zarządzania subskrypcją w sklepie App Store lub Google Play. Subskrypcje Premium, które nie zostały anulowane przed upływem 24 godzin przed końcem cyklu rozliczeniowego subskrypcji, zostaną automatycznie odnowione, a użytkownik zostanie obciążony opłatą za nowy cykl rozliczeniowy subskrypcji na zasadzie przedpłaty. Anulowanie subskrypcji wejdzie w życie w dniu następującym po ostatnim dniu okresu Subskrypcji Premium, a subskrypcja powróci do poziomu Subskrypcji Podstawowej. Jeśli użytkownik odnowi Subskrypcję Premium po jej anulowaniu, zapisane Hacki i inne funkcje Premium zostaną przywrócone.

Subskrypcje Premium zasadniczo nie podlegają zwrotowi i podlegają zasadom zwrotów obowiązującym w App Store i Google Play. Oznacza to, że Uptime nie może przyznawać zwrotów i będziesz trzeba skontaktować się z pomocą techniczną App Store lub Google Play, aby ubiegać się o jakikolwiek zwrot.

Dodatkowe warunki dotyczące subskrypcji internetowych bez zwrotu kosztów

Ze względu na cyfrowy charakter aplikacji Uptime, wszystkie subskrypcje Premium zakupione w Internecie (w tym na stronie www.uptime.app i/lub w powiązanych domenach) nie podlegają zwrotowi, chyba że oferowany jest okres próbny („Oferta Próbna”) i jest to wyraźnie określone w potwierdzeniu subskrypcji. Jeśli użytkownik anuluje subskrypcję w okresie wskazanym w Ofercie Próbnej, jego Subskrypcja Premium zostanie anulowana, a użytkownik nie zostanie obciążony opłatą. Użytkownik może anulować swoją Subskrypcję Premium Usług Uptime w dowolnym momencie i nadal będzie mieć dostęp Premium do Usług Uptime przez pozostałą część okresu Subskrypcji Premium.

Kupując Subskrypcję Premium za pośrednictwem Uptime, użytkownik upoważnia Uptime do obciążania wybranej metody płatności w każdym uzgodnionym okresie (co miesiąc w przypadku Miesięcznej Subskrypcji Premium i co rok w przypadku Rocznej Subskrypcji Premium) kwotą uzgodnionej opłaty, w każdym okresie do momentu anulowania Subskrypcji Premium.

Uptime nie zapewnia zwrotów ani kredytów za żadną częściowo wykorzystaną Subskrypcję Premium z jakiegokolwiek powodu, w tym z powodu niezadowolenia użytkownika z Usług Uptime. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że tworząc konto w Uptime i opłacając Subskrypcję Premium, rozpoczął korzystanie z Usług Uptime, a Uptime zainicjował wykonywanie umowy. W związku z tym użytkownik dobrowolnie zrzeka się wszelkich praw do odstąpienia od umowy przewidzianych w artykule 16(m) europejskiej dyrektywy o prawach konsumentów (CRD) lub wszelkich podobnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów na terytorium użytkownika.

Nakładające się subskrypcje

W przypadku, gdy użytkownik zakupi Subskrypcję Premium, a następnie zostanie objęty subskrypcją zbiorczą, np. za pośrednictwem pracodawcy, partnera stowarzyszonego Uptime, rodziny itp. („Dodatkowa Subskrypcja”), Dodatkowa Subskrypcja nie spowoduje automatycznego zakończenia istniejącej Subskrypcji Premium, a Subskrypcja Premium będzie nadal automatycznie odnawiana na pierwotnych warunkach do momentu jej anulowania. Użytkownik musi anulować istniejącą subskrypcję Premium podczas rejestracji dodatkowej subskrypcji, aby zatrzymać automatyczne odnawianie subskrypcji Premium na koniec miesiąca lub roku okresu subskrypcji. W przypadku nakładających się subskrypcji nie będą zwracane żadne koszty.

Warunki korzystania z kart podarunkowych

Uptime wdrożył karty podarunkowe, które są dostępne w określonych kwotach i można je wymienić na okres subskrypcji Premium. Karty upominkowe tracą ważność po upływie roku od daty zakupu i są obecnie dostępne w trzech walutach: Euro (€), funtach szterlingach (£) i dolarach amerykańskich ($). W zależności od kwoty zakupionej karty podarunkowej można ją wymienić na miesięczną lub roczną subskrypcję.

Karty podarunkowe są przekazywane za pomocą kodów promocyjnych, widocznych na odwrocie samej karty podarunkowej. Aby zrealizować kartę podarunkową, należy zarejestrować się na stronie www.uptime.app i wpisać kod karty podarunkowej w polu kodu promocyjnego. Karty podarunkowe nie mają wartości pieniężnej i można je wymienić wyłącznie na subskrypcję Premium aplikacji Uptime.

Po wybraniu miesięcznej lub rocznej subskrypcji Premium, pierwszy miesiąc lub pierwszy rok subskrypcji Premium będzie bezpłatny zgodnie z wartością karty podarunkowej. Na przykład, karta podarunkowa o wartości 14,99 GBP pokryje jednomiesięczną Subskrypcję Premium, a karta podarunkowa o wartości 59,99 GBP pokryje roczną Subskrypcję Premium. Użytkownik zostanie poproszony o podanie numeru karty kredytowej, ale pobrana kwota będzie zerowa, chyba że koszt wybranej subskrypcji Premium przekroczy kwotę karty podarunkowej. Na przykład, można użyć karty podarunkowej o wartości jednego bezpłatnego miesiąca (14,99 GBP), aby obniżyć koszt rocznej subskrypcji Premium (59,99 GBP), w którym to przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za opłacenie pozostałego salda (45,00 GBP).

Subskrypcje Premium podlegają automatycznemu odnowieniu i będą odnawiane do momentu ich anulowania. Użytkownik może anulować swoją Subskrypcję Premium w dowolnym momencie i nadal będzie mieć dostęp do Usług Uptime przez pozostały okres Subskrypcji Premium.

Prawa własności intelektualnej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługi Uptime oraz wszystkie prawa własności intelektualnej do nich i ich treści stanowią własność firmy Uptime i/lub jej licencjodawców, a żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie przyznaje mu żadnych praw własności w Usługach Uptime lub do ich zawartości. Można korzystać z Usług Uptime i ich zawartości wyłącznie w zakresie dozwolonym w niniejszym Regulaminie i, w razie konieczności, aby umożliwić dostęp do wszelkich usług, które możemy Ci świadczyć za pośrednictwem Usług Uptime.

Nie można obchodzić ani usuwać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych informacjach o prawach własności zawartych w Usługach Uptime, w tym wszelkich informacji o własności intelektualnej lub jakiejkolwiek innej technologii zabezpieczającej wbudowanej lub zawartej w Usługach Uptime.

Powielanie Usług Uptime, informacji i linków stron trzecich

Nie wolno kopiować, reprodukować ani rozpowszechniać żadnych Usług Uptime, ani ich zawartości, w całości lub w części, chyba że uzyskano na to wyraźną pisemną zgodę Uptime.

Wszelkie linki i nawiązania do zewnętrznych witryn, usług internetowych i treści stron trzecich zawartych w Usługach Uptime nie podlegają kontroli Uptime i Uptime nie ponosi odpowiedzialności za takie witryny, usługi internetowe i treści ani nie wyraża dla nich poparcia, ani za żadne pliki cookie, które takie osoby trzecie mogą umieścić na komputerze lub urządzeniu użytkownika. Korzystanie z tych witryn, usług internetowych i treści stron trzecich może podlegać warunkom i wymaganiom stron trzecich, a użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Użytkownik jest zobowiązany kierować się własną, niezależną oceną dotyczącą interakcji z witrynami internetowymi, usługami lub treściami stron trzecich.

Bezpieczeństwo

Użytkownik jest zobowiązany dokładać wszelkich starań, aby nie wprowadzić wirusów komputerowych, robaków, bomb logicznych ani innych podobnych elementów do Usług Uptime. Nie można korzystać z Usług Uptime w sposób, który mógłby je uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, osłabić lub zagrozić ich bezpieczeństwu.

Wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji

Firma Uptime wykorzystuje sztuczną inteligencję w niektórych Hackach. Każdy tekst Hacka wygenerowany za pomocą AI podlega weryfikacji, zmianom i sprawdzaniu przez człowieka, aby dostosować go do formatu Uptime. Uptime może również wykorzystywać sztuczną inteligencję do tłumaczenia Hacków na języki inne niż te, w których zostały pierwotnie napisane; nie wszystkie takie tłumaczenia są redagowane i mogą zawierać nieścisłości.

Dokładność informacji zawartych w Usługach Uptime

Pomimo największych starań firmy Uptime o zapewnienie prawidłowych informacji w Usługach Uptime ani Uptime, ani żadne osoby trzecie nie udzielają żadnej gwarancji co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności treści znalezionych lub oferowanych w Usługach Uptime do dowolnego określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zawartość Usług Uptime może zawierać nieścisłości lub błędy oraz że polega na takich treściach na własne ryzyko.

Odpowiedzialność

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Uptime nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku (między innymi za (i) zaniedbanie za jakiekolwiek szkody lub straty, (ii) bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody lub straty powstałe w wyniku bądź w związku z jakimkolwiek błędem, przeoczeniem, defektem, wirusem komputerowym lub awarią systemu lub (iii) utratą jakichkolwiek zysków, wartości firmy lub reputacji), wynikającym z lub w związku z dostępem, użytkowaniem, niedostępnością, działaniem lub połączeniem z Usługami Uptime lub jakąkolwiek ich zawartością.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli nie jest właścicielem komputera lub urządzenia, na którym korzysta z Usług Uptime, ma pozwolenie od właściciela na używanie Usług Uptime z takiego komputera lub urządzenia oraz że jest odpowiedzialny za korzystanie z Usług Uptime i dostęp do nich za pośrednictwem takiego komputera lub urządzenia.

Podmiot stowarzyszony Amazon

Uptime jest uczestnikiem Amazon Services LLC Associates Program, partnerskiego programu reklamowego, dzięki któremu witryny mają możliwość zarabiania na opłatach reklamowych poprzez reklamowanie i linkowanie amazon.com. Jako podmiot stowarzyszony Amazon Uptime przysługują prowizje od kwalifikujących się zakupów książek z Amazon.com lub Amazon.co.uk.

Inne sieci partnerskie

Uptime jest uczestnikiem Programu partnerskiego Udemy, afiliacyjnego programu reklamowego, dzięki któremu nasza Witryna może zarabiać na opłatach za przekierowywanie do Udemy.com.

Ponadto niektóre linki znalezione w Hackach kursów Uptime są linkami afiliacyjnymi, a Uptime jest w trakcie ustanawiania relacji partnerskiej z firmami, które za nie odpowiadają. W związku z tym Uptime mogą przysługiwać prowizje za zakup kursów za pośrednictwem tych linków afiliacyjnych. Uptime negocjuje przede wszystkim partnerstwo z kilkoma sieciami partnerskimi, takimi jak Rakuten LinkShare i Skillshare, oraz jest uczestnikiem kilku programów partnerskich oferowanych przez poszczególne organizacje, takie jak Couriera i MindValley.

Różne

Uptime zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszego Regulaminu poprzez udostępnianie poprawionej wersji w Usługach Uptime. Dalsze korzystanie z Usług Uptime po wprowadzeniu do nich zmian oznacza ich akceptację. Użytkownicy są zobowiązani do okresowego sprawdzania Regulaminu pod kątem możliwych modyfikacji. Uptime może w podobny sposób zmieniać Politykę prywatności.

Użytkownik nie ma prawa zmieniać tego Regulaminu bez uprzedniej, wyraźnej zgody Uptime.

Uptime może scedować, odnowić lub w dowolny inny sposób przenieść każde ze swoich praw i obowiązków, wynikających z niniejszego Regulaminu, na nabywcę wszystkich lub niemalże wszystkich naszych aktywów lub działań związanych z egzekwowaniem tego Regulaminu po przekazaniu użytkownikom pisemnego powiadomienia wraz z powiadomieniem o Usługach Uptime. Nie można scedować, odnowić lub w dowolny inny sposób przenieść praw ani obowiązków, wynikających z niniejszego Regulaminu, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Uptime.

Nikt inny niż strona niniejszego Regulaminu nie ma prawa egzekwować go na mocy Ustawy o umowach (prawa osób trzecich) z roku 1999 lub w inny sposób.

Jeśli jakikolwiek zapis lub częściowy zapis zostanie uznany za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny przez sąd lub akt prawny, zostanie zmodyfikowany w minimalnym niezbędnym zakresie do uczynienia go ważnym, zgodnym z prawem i wykonalnym. Gdyby taka modyfikacja była niemożliwa, odpowiedni zapis lub jego część zostaną usunięte. Wszelkie modyfikacje lub usunięcia zapisów lub częściowych zapisów na mocy niniejszej klauzuli nie będą miały wpływu na ważność i wykonalność pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu.

Korzystanie z Usług Uptime i wszelkie spory z niego wynikające podlegają prawu Anglii i Walii, a sądy angielskie będą mieć jurysdykcję we wszelkich takich sprawach.

Prywatność i kontakty ze strony Uptime

Polityka prywatności Uptime znajduje się tutaj. Nie sprzedajemy danych użytkowników żadnym zewnętrznym podmiotom, a Uptime kontaktuje się z użytkownikami zgodnie z Polityką prywatności z wykorzystaniem udostępnionych danych kontaktowych. Możemy wysyłać wiadomości e-mail dotyczące subskrypcji, z informacją o zmianach lub rozszerzeniach usług świadczonych przez Uptime, w celach marketingowych i/lub w celu zachęcania do polecania Uptime współpracownikom i znajomym. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji tej korespondencji elektronicznej, klikając link w wiadomości e-mail.

Informacje o firmie

Uptime App Ltd. to spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 11587829, z siedzibą pod adresem 1st Floor, The Glassmill, 1 Battersea Bridge Road, London SW11 3BZ.

Angielska wersja Regulaminu Uptime, którą użytkownik akceptuje podczas tworzenia konta, jest wiążąca i najbardziej aktualna. W rozsądnym terminie po aktualizacji angielskich wersji możemy udostępniać tłumaczenia wybranych umów. Wszelkie tłumaczenia zapewniamy dla wygody użytkowników.