Uptime-logo
nl
Man die een document leest

Algemene voorwaarden

[Vanaf 13 juli 2023]

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de website van Uptime App Ltd. ("Uptime's") en de Uptime-applicatie - www.uptime.app (de "Uptime-diensten"). Door te bladeren en gebruik te maken van de Uptime-diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en te voldoen aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een deel van deze Voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van de Uptime-diensten.

Gebruik van de Uptime-diensten

De Uptime-diensten worden uitsluitend ter informatie aangeboden en zijn geen specifieke adviezen of aanbevelingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten en uitgaven die u maakt in verband met uw gebruik van de Uptime-diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kosten met betrekking tot internettoegang. Uptime kan de inhoud van de Uptime-diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen. Door u aan te melden bij de Uptime-diensten met een telefoonnummer, gaat u akkoord met het ontvangen van sms-berichten om uw account te verifiëren en om in te loggen. Er kunnen standaardtarieven voor berichten en data van toepassing zijn.

HOUD ER REKENING MEE DAT DE SAMENVATTINGEN, VIDEO'S EN ANDER ONDERSTEUNEND MATERIAAL DAT DOOR UPTIME WORDT GEBRUIKT, MOGELIJK NIET ZIJN GOEDGEKEURD DOOR OF GELIEERD ZIJN AAN DE AUTEUR EN/OF DE MAKER/UITGEVER VAN DE INHOUD.

Beschikbaarheid van de Uptime-diensten

Uptime behoudt zich het recht voor om met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u de Uptime-diensten tijdelijk of permanent te wijzigen, de toegang tot de Uptime-diensten op te schorten of geheel stop te zetten. Uptime kan uw toegang tot de Uptime-diensten beletten of beperken als u zich niet houdt aan enig deel van deze Voorwaarden of aan de van toepassing zijnde wetten.

Licentieovereenkomst

Uptime verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie (de "Licentie") om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Uptime-diensten. U mag de Uptime-diensten alleen gebruiken op een apparaat dat u beheert. De voorwaarden van deze licentie zijn ook van toepassing op alle upgrades die door Uptime worden geleverd en die de oorspronkelijke Uptime-diensten vervangen en/of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade gepaard gaat met een afzonderlijke licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie van toepassing zijn.

Uw recht om gebruik te maken van de Uptime-diensten omvat echter niet het volgende, dat uitdrukkelijk verboden is bij het gebruik van de Uptime-diensten:

  • Het wijzigen of anderszins maken van afgeleid gebruik van de Uptime-diensten of een deel daarvan;
  • Het gebruik van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens, het downloaden (anders dan het cachen van pagina's) van enig deel van de Uptime-diensten of informatie die daarin is opgenomen;
  • Pogingen om toegang te krijgen tot gebieden/functies van de Uptime-diensten waartoe u geen toegang hebt;
  • Elke activiteit die een risico is voor de veiligheid van de Uptime-diensten;
  • Reverse engineering of toegang tot de Uptime-diensten om een concurrerend product of een concurrerende dienst te maken;
  • Het gebruik van de Uptime-diensten op een manier die de werking van de Uptime-diensten op enigerlei wijze kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of belemmeren; en/of
  • het gebruik van de Uptime-diensten anders dan voor de beoogde doeleinden of op een manier die in strijd is met een van de voorwaarden van deze overeenkomst.

Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de Uptime-diensten gaat u ermee akkoord, verklaart en garandeert u dit niet te doen. In geval van niet-naleving kunnen wij uw gebruik van de Uptime-diensten beëindigen.

Leeftijdsvereisten/toestemming van ouder of voogd

U moet ten minste 13 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de Uptime-diensten. Als u jonger bent dan 18 jaar, verklaart u dat u toestemming hebt van uw ouder of voogd om de Uptime-diensten te gebruiken. Laat hen deze Overeenkomst met u meelezen. Als u een ouder of wettelijke voogd bent van een gebruiker die jonger is dan 18 jaar, bent u door uw kind toe te staan de Uptime-diensten te gebruiken, onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en bent u verantwoordelijk voor de activiteiten van uw kind op de Uptime-diensten.

Abonnemententsvoorwaarden

U krijgt toegang tot de basis Uptime-diensten, waaronder het gedeelte van de Uptime-app dat gratis beschikbaar is voor alle gebruikers (het "Basisabonnement"). Daarnaast heeft Uptime Premium inhoud die soms naar eigen goeddunken van Uptime voor een beperkte periode gratis wordt aangeboden aan gebruikers. U krijgt ook toegang tot Premium-inhoud door het Premium abonnement van Uptime aan te schaffen tegen voorwaarden die u worden aangeboden in de Uptime-app. Van tijd tot tijd kunnen speciale Premium-abonnementstarieven worden aangeboden, maar dergelijke aanbiedingen zijn niet gegarandeerd en kunnen op elk moment worden gewijzigd.

Maand- en jaarabonnementen voor Premium

Premium abonnementen worden aangeboden als een jaar- of maandabonnement. De abonnementsprijzen zijn gebaseerd op de lokale valuta en zijn specifiek voor elk land waarin de Uptime-diensten beschikbaar zijn. Er kunnen prijsverschillen zijn tussen de App Store en Google Play, en Uptime is niet verantwoordelijk voor eventuele verschillen. Belastingen kunnen ook worden toegevoegd aan de abonnementsbedragen door de App Store en Google Play, afhankelijk van lokale vereisten, en Uptime is niet betrokken bij of verantwoordelijk voor een dergelijke inning.

Betalingsvoorwaarden

Betalingen worden in rekening gebracht op basis van vooruitbetaling op de dag dat u zich aanmeldt voor een Premium-abonnement, en dekken het gebruik van die service maandelijks of jaarlijks zoals aangegeven. Alle betalingen voor Premium abonnementen worden gedaan via het in-app-aankoopproces van Apple of Google. U erkent en gaat ermee akkoord dat Uptime geen eigenaar is van of controle heeft over deze externe betalingsverwerkers en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor claims, eisen, rechtszaken, schulden, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven, inclusief kosten en redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik ervan.

Het Premium-maandabonnement wordt maandelijks in rekening gebracht op de dag van de maand waarin u zich voor het eerst aanmeldt voor het Premium-maandabonnement, en het Premium-jaarabonnement wordt jaarlijks in rekening gebracht op de datum waarop u zich voor het eerst aanmeldt voor het Premium-jaarabonnement. Het Premium-jaarabonnement heeft een gratis opzegtermijn van 7 dagen. Als u het Premium-jaarabonnement binnen de eerste 7 dagen na aankoop van uw eerste Premium abonnement opzegt, worden er geen kosten in rekening gebracht en wordt uw abonnement omgezet in een basisabonnement.

Uptime kan de tarieven van het Premium abonnement op elk moment wijzigen. In dat geval zullen wij u binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen van dergelijke prijswijzigingen door u per e-mail en/of sms de nieuwe prijzen van de Uptime-app toe te sturen. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, kunt u uw Premium abonnement opzeggen voordat een dergelijke tariefverhoging plaatsvindt en wordt uw abonnement omgezet in een basisabonnement.

Abonnement opzeggen, terugbetalen en herstellen van abonnementen

U kunt een Premium abonnement op elk gewenst moment opzeggen via de instellingen voor abonnementsbeheer in de App Store of Google Play. Premium abonnementen die niet vóór 24 uur voor het einde van de factureringscyclus van het abonnement zijn opgezegd, worden automatisch verlengd en worden op basis van vooruitbetaling de kosten voor de nieuwe factureringscyclus van het abonnement in rekening gebracht. Elke opzegging wordt van kracht op de dag na de laatste dag van de looptijd van uw Premium abonnement en uw abonnement wordt dan omgezet in een basisabonnement. Als u echter na het opzeggen van uw Premium abonnement dat abonnement toch verlengt, worden uw opgeslagen Hacks en andere Premium-functionaliteit hersteld.

Premium abonnementen kunnen over het algemeen niet worden gerestitueerd en zijn onderworpen aan het restitutiebeleid van de App Store en Google Play. Dit betekent dat Uptime geen restituties kan verlenen en dat u contact moet opnemen met de App Store of Google Play-ondersteuning als u wilt worden gerestitueerd.

Aanvullende voorwaarden voor internetabonnementen Geen restitutie

Vanwege het digitale karakter van de Uptime-app zijn alle Premium abonnementen die op internet worden aangeschaft (inclusief bij www.uptime.app en/of gerelateerde domeinen), strikt niet-restitueerbaar, tenzij er sprake is van een proefversie ("Proefaanbieding") wat uitdrukkelijk wordt vermeld op uw abonnementsbevestiging. Als u annuleert tijdens de periode die in de proefaanbieding wordt vermeld, wordt uw Premium abonnement geannuleerd en worden er geen kosten in rekening gebracht. U kunt uw Premium abonnement op de Uptime-diensten op elk gewenst moment opzeggen en u blijft gedurende de resterende looptijd van uw Premium abonnement Premium-toegang houden tot de Uptime-diensten.

Wanneer u via Uptime een Premium abonnement aanschaft, machtigt u Uptime om elke overeengekomen periode (elke maand voor een Premium-maandabonnement en elk jaar voor een Premium-jaarabonnement) de door u gekozen betaalmethode in rekening te brengen voor het bedrag van de overeengekomen vergoeding gedurende elke periode totdat uw Premium abonnement wordt opgezegd.

Uptime biedt geen restitutie of tegoed voor een gedeeltelijk gebruikt Premium abonnement om welke reden dan ook, inclusief uw ontevredenheid over de Uptime-diensten. U erkent hierbij dat u door het aanmaken van een account bij Uptime en het voldoen van de kosten voor uw Premium abonnement, bent begonnen met het gebruik van de Uptime-diensten en dat Uptime is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. Als zodanig doet u vrijwillig afstand van elk herroepingsrecht dat wordt geboden door artikel 16(m) van de Europese Richtlijn Consumentenrechten (CRD) of een vergelijkbare bepaling van de wetgeving inzake consumentenbescherming op uw grondgebied.

Overlappende abonnementen

In het geval dat u een Premium abonnement aanschaft en vervolgens wordt opgenomen in een bulkabonnement, zoals via een werkgever, een bij Uptime aangesloten partner, familie, enzovoort ("Aanvullend abonnement"), zal het aanvullende abonnement uw bestaande Premium abonnement niet automatisch beëindigen en zal uw Premium abonnement automatisch worden verlengd onder de oorspronkelijke voorwaarden totdat het wordt opgezegd. U moet uw bestaande Premium abonnement opzeggen wanneer u uw aanvullende abonnement registreert om te voorkomen dat uw Premium abonnement automatisch wordt verlengd aan het einde van de maand of het jaar van uw abonnementsperiode. Voor overlappende abonnementen wordt er geen restitutie verleend.

Voorwaarden voor cadeaubonnen

Uptime biedt nu cadeaubonnen in verschillende prijsklassen aan die kunnen worden ingewisseld voor een Premium-abonnementsperiode. Cadeaubonnen zijn tot één jaar na de aankoopdatum geldig en zijn momenteel verkrijgbaar in drie valuta's: euro's (€), Britse ponden (£) en Amerikaanse dollars ($). Afhankelijk van het bedrag van de gekochte cadeaubon kan deze worden ingewisseld voor een maand- of een jaarabonnement.

Cadeaubonnen worden verzonden via promotiecodes, die op de voorkant van de cadeaubon staan. Om een cadeaubon in te wisselen, moet u zich registreren bij www.uptime.app en de code van de cadeaubon invoeren in het veld voor de promotiecode. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld maar alleen worden ingewisseld voor een Premium abonnement in de Uptime-app.

Nadat u een maand- of jaarabonnement voor Premium hebt gekozen, is de eerste maand of het eerste jaar van dat abonnement gratis, afhankelijk van de waarde van uw cadeaubon. Een cadeaubon van bijvoorbeeld £ 14,99 kan worden ingewisseld voor een Premium abonnement van een maand en een cadeaubon van £ 59,99 voor een Premium abonnement van een jaar. U wordt gevraagd om een creditcardnummer, maar het in rekening gebrachte bedrag is nul, tenzij de kosten van het geselecteerde Premium abonnement hoger zijn dan het bedrag van de cadeaubon. U kunt bijvoorbeeld een cadeaubon ter waarde van één gratis maand (£ 14,99) gebruiken om de kosten van een Premium-jaarabonnement (£ 59,99) te verlagen, in welk geval u het resterende bedrag (£ 45,00) zult moeten overmaken.

Premium abonnementen worden automatisch verlengd totdat ze worden opgezegd. U kunt uw Premium abonnement op elk gewenst moment opzeggen en u blijft gedurende de rest van de looptijd van uw Premium abonnement toegang houden tot de Uptime-diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Uptime-diensten en alle intellectuele eigendomsrechten daarop en de inhoud ervan eigendom zijn van Uptime en/of haar licentiegevers en dat niets in deze Voorwaarden u eigendomsrechten verleent op de Uptime-diensten of de inhoud ervan. U mag de Uptime-diensten en de inhoud ervan alleen gebruiken zoals toegestaan onder deze Voorwaarden en zoals nodig om u in staat te stellen toegang te krijgen tot alle diensten die wij u via de Uptime-diensten kunnen bieden.

U mag geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen in de Uptime-diensten omzeilen of verwijderen, inclusief kennisgevingen van intellectueel eigendom, of enige andere beveiligingstechnologie die is ingesloten of opgenomen in de Uptime-diensten.

Reproductie van de Uptime-diensten, informatie van derden en links

U mag geen van de Uptime-diensten of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren of herdistribueren, tenzij u de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uptime hebt om dit te doen.

Alle links of verbindingen naar websites, webservices en inhoud van derden in de

Uptime-diensten vallen niet onder de controle van Uptime en Uptime is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft niet dergelijke websites, webservices en inhoud of cookies die dergelijke derden op uw computer of apparaat kunnen plaatsen. Uw gebruik van deze websites, webservices en inhoud van derden kan onderworpen zijn aan de voorwaarden en vereisten van derden en u erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het naleven hiervan. U dient van uw eigen onafhankelijke oordeel met betrekking tot uw interactie met websites, webdiensten of inhoud van derden uit te gaan.

Beveiliging

U dient redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat u geen computervirussen, wormen, softwarebommen of andere soortgelijke items in de Uptime-diensten inbrengt. U mag de Uptime-diensten niet gebruiken op een manier die de Uptime-diensten of de beveiliging ervan zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of in gevaar brengen.

Gebruik van AI-technologie

Uptime heeft het gebruik van AI-technologie in sommige Hacks opgenomen. Hoewel door Uptime-tools mogelijk AI-technologie is gebruikt om tekst te genereren voor gebruik in Hacks, zijn er altijd handmatige beoordelingen, bewerkingen en controles van de tekst om deze aan te passen aan het formaat van Uptime. Uptime kan ook AI-technologie gebruiken om Hacks te vertalen in andere talen dan waarin ze oorspronkelijk zijn geschreven; deze vertalingen zijn niet altijd gecontroleerd en kunnen derhalve onjuistheden bevatten.

Nauwkeurigheid van de informatie in de Uptime-diensten

Hoewel Uptime haar uiterste best doet om ervoor te zorgen dat de informatie over de Uptime-diensten correct is, bieden noch Uptime, noch derden, enige garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de inhoud die wordt gevonden of aangeboden op de Uptime-diensten voor een bepaald doel. U erkent en gaat ermee akkoord dat de inhoud van de Uptime-diensten onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten en dat u volledig op eigen risico op dergelijke inhoud vertrouwt.

Aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet, aanvaardt Uptime in geen geval aansprakelijkheid (inclusief, maar niet beperkt tot, (i) nalatigheid voor enige schade of verlies van welke aard dan ook, (ii) directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of verliezen die voortvloeien uit of verband houden met fouten, weglatingen, defecten, computervirussen of systeemstoringen, of (iii) verlies van winst, goodwill of reputatie) voortvloeiend uit of in verband met de toegang tot het gebruik, de onbeschikbaarheid van, de uitvoering van of het koppelen naar de Uptime-diensten of de inhoud ervan.

U erkent en gaat ermee akkoord dat als u niet de eigenaar bent van de computer of het apparaat waarmee u toegang krijgt tot de Uptime-diensten, u toestemming hebt verkregen van de eigenaar om de Uptime-diensten te gebruiken en te openen vanaf die computer of dat apparaat en dat u verantwoordelijk bent voor het gebruik van en de toegang tot de Uptime-diensten door middel van een dergelijke computer of dergelijk apparaat.

Amazon Affiliate

Uptime neemt deel aan het Amazon Services LLC Associates-programma, een gelieerd advertentieprogramma dat is ontworpen om sites een manier te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en amazon.com te koppelen. Als Amazon Associate kan Uptime commissies verdienen voor in aanmerking komende aankopen van boeken van Amazon.com of Amazon.co.uk.

Andere aangesloten netwerken

Uptime neemt deel aan het Udemy Affiliate Program, een aangesloten advertentieprogramma dat is ontworpen om onze site een manier te bieden om vergoedingen te verdienen door te koppelen naar Udemy.com.

Sommige van de links die in de cursushacks van Uptime worden gevonden, zijn ook gelieerde links en Uptime is bezig met het aangaan van een gelieerde relatie met de bedrijven erachter. Dienovereenkomstig kan Uptime een commissie verdienen als u cursussen koopt via die links. Uptime is met name bezig om een partner te worden van verschillende aangesloten netwerken zoals Rakuten LinkShare en Skillshare, en deel te nemen aan verschillende partnerprogramma's die worden aangeboden door individuele organisaties zoals Coursera en MindValley.

Diversen

Uptime behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken door een herziene versie aan u beschikbaar te stellen op de Uptime-diensten. Als u na eventuele wijzigingen gebruik blijft maken van de Uptime-diensten, betekent dit dat u met dergelijke wijzigingen akkoord gaat. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen te verifiëren. Uptime kan op dezelfde manier ons privacybeleid herzien.

U mag zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Uptime deze Voorwaarden niet wijzigen.

Uptime kan een van haar rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, vernieuwen of anderszins overdragen aan een koper van alle of vrijwel al onze activa of activiteiten die betrokken zijn bij de uitvoering van deze Voorwaarden, door u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, inclusief kennisgeving over de Uptime-diensten. U mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uptime geen van uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, vernieuwen of overdragen.

Niemand anders dan een partij bij deze Voorwaarden heeft het recht om deze af te dwingen op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 of anderszins.

Als een bepaling of een deel van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank of wetgevende instantie, wordt deze geacht te zijn gewijzigd in de minimale mate die nodig is om deze geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of een deel van de bepaling geacht te zijn geschrapt. Elke wijziging of verwijdering van een bepaling of een deel van een bepaling onder deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze Voorwaarden.

Uw gebruik van de Uptime-diensten en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik, is onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales, en de Engelse rechtbanken zijn in dergelijke zaken bevoegd.

Privacy en contact van Uptime

Het privacybeleid van Uptime is hier te raadplegen. U kunt er zeker van zijn dat wij uw gegevens niet aan derden zullen verkopen en dat Uptime alleen via de contactgegevens die u hebt verstrekt, contact met u zal opnemen conform haar privacybeleid. U kunt e-mails ontvangen met betrekking tot uw abonnement, om u te informeren over wijzigingen of toevoegingen aan de Uptime-diensten, voor marketingdoeleinden en/of om u aan te moedigen uw collega's en vrienden uit te nodigen om Uptime te gebruiken. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze e-mails door op de link in de e-mail te klikken.

Bedrijfsinformatie

Uptime App Ltd. is geregistreerd in Engeland en Wales, nummer 11587829, met statutaire zetel op 1st Floor, The Glassmill, 1 Battersea Bridge Road, London SW11 3BZ.

Houd er rekening mee dat de Engelse versie van de Uptime-voorwaarden die u accepteert bij het aanmaken van uw account bindend en de meest actuele is. Vertalingen van bepaalde overeenkomsten kunnen ook beschikbaar zijn binnen een redelijke termijn nadat de Engelse versies zijn bijgewerkt. Eventuele vertalingen worden u ter beschikking gesteld.