Logo Uptime
ms
Orang membaca dokumen

Terma dan Syarat

[Sehingga 13 Julai 2023]

Terma dan Syarat ini ("Terma") mentadbir penggunaan laman web Uptime App Ltd. ("Uptime") dan aplikasi Uptime - www.uptime.app ("Perkhidmatan Uptime").  Dengan melayari dan menggunakan Perkhidmatan Uptime, anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi Terma ini.  Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Terma ini, sila jangan gunakan Perkhidmatan Uptime.

Penggunaan Perkhidmatan

Uptime Uptime disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak menawarkan nasihat atau cadangan khusus.  Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua kos dan perbelanjaan yang anda tanggung berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan Uptime anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang caj yang berkaitan dengan akses internet.  Uptime boleh mengubah kandungan Perkhidmatan Uptime pada bila-bila masa dan tanpa sebarang notis kepada anda. Dengan mendaftar ke Perkhidmatan Uptime menggunakan nombor telefon, anda bersetuju untuk menerima mesej teks SMS untuk mengesahkan akaun anda dan log masuk.  Pemesejan standard dan kadar data mungkin dikenakan.

SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA RINGKASAN, VIDEO DAN BAHAN SOKONGAN LAIN YANG DIGUNAKAN OLEH UPTIME MUNGKIN TIDAK DILULUSKAN OLEH ATAU BERKAIT DENGAN PENGARANG DAN/ATAU PENCIPTA/PENERBIT KANDUNGAN.

 

Ketersediaan Perkhidmatan Uptime

Uptime berhak untuk mengubah suai, menggantung akses kepada atau menghentikan Perkhidmatan Uptime, sama ada buat sementara waktu atau selama-lamanya, sama ada dengan atau tanpa notis kepada anda. Uptime boleh menghalang atau menyekat akses anda kepada Perkhidmatan Uptime jika anda tidak mematuhi mana-mana bahagian Terma ini atau mana-mana undang-undang yang berkenaan.

Perjanjian Lesen

Uptime memberi anda lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik dan boleh dibatalkan ("Lesen") untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan Uptime. Anda hanya boleh menggunakan Perkhidmatan Uptime pada peranti yang anda kawal. Syarat Lesen ini juga akan mengawal sebarang peningkatan yang disediakan oleh Uptime yang menggantikan dan/atau menambah Perkhidmatan Uptime yang asal, melainkan peningkatan tersebut disertakan dengan lesen yang berasingan, dalam hal ini syarat lesen tersebut akan ditadbir.

Walau bagaimanapun, hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan Uptime tidak termasuk mana-mana yang berikut, yang dilarang secara jelas apabila menggunakan Perkhidmatan Uptime:

  • Mengubah suai atau sebaliknya membuat sebarang penggunaan derivatif Perkhidmatan Uptime atau mana-mana bahagian daripadanya;
  • Menggunakan sebarang perlombongan data, robot atau kaedah pengumpulan atau pengekstrakan data yang serupa, memuat turun (selain daripada cache halaman) mana-mana bahagian Perkhidmatan Uptime atau sebarang maklumat yang terkandung di dalamnya;
  • Percubaan untuk mengakses kawasan/ciri Perkhidmatan Uptime yang anda tidak dibenarkan untuk mengakses;
  • Sebarang aktiviti yang akan menjejaskan keselamatan Perkhidmatan Uptime;
  • Kejuruteraan songsang atau akses kepada Perkhidmatan Uptime untuk membina produk atau perkhidmatan yang kompetitif;
  • Menggunakan Perkhidmatan Uptime dalam apa-apa cara yang boleh merosakkan, menyahdayakan, membebankan atau menjejaskan fungsi Perkhidmatan Uptime dalam apa jua cara; dan/atau
  • Menggunakan Perkhidmatan Uptime selain untuk tujuan yang dimaksudkan atau dalam sebarang cara yang melanggar mana-mana terma dan syarat perjanjian ini.

Dengan menggunakan atau mengakses Perkhidmatan Uptime anda bersetuju, mewakili dan menjamin untuk tidak melakukan apa-apa daripada ini. Sekiranya berlaku ketidakpatuhan, kami mungkin menamatkan penggunaan Perkhidmatan Uptime oleh anda.

Keperluan Umur/Kebenaran Ibu Bapa atau Penjaga

Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 13 tahun untuk menggunakan Perkhidmatan Uptime. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, anda menyatakan bahawa anda mempunyai kebenaran ibu bapa atau penjaga anda untuk menggunakan Perkhidmatan Uptime. Sila minta mereka membaca Perjanjian ini dengan anda. Jika anda ialah ibu bapa atau penjaga yang sah kepada pengguna di bawah umur 18 tahun, dengan membenarkan anak anda menggunakan Perkhidmatan Uptime, anda tertakluk pada syarat Perjanjian ini dan bertanggungjawab ke atas aktiviti anak anda di Perkhidmatan Uptime.

 

Terma Langganan

Anda akan dapat mengakses Perkhidmatan Uptime asas, yang termasuk bahagian Aplikasi Uptime yang tersedia kepada semua pengguna tanpa sebarang bayaran ("Langganan Asas"). Selain itu, Uptime menawarkan kandungan Premium, yang kadangkala ditawarkan secara percuma kepada pengguna untuk tempoh masa terhad mengikut budi bicara mutlak Uptime. Anda juga akan dapat mengakses kandungan Premium dengan membeli Langganan Premium Uptime berdasarkan terma yang ditawarkan kepada anda dalam Aplikasi Uptime. Kadar Langganan Premium Istimewa mungkin ditawarkan dari semasa ke semasa, tetapi tawaran tersebut tidak dijamin dan tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa.

Langganan Premium Bulanan dan Tahunan

Langganan Premium ditawarkan secara tahunan atau bulanan.  Harga langganan adalah berdasarkan mata wang tempatan dan adalah khusus untuk setiap negara yang Perkhidmatan Uptime tersedia.  Mungkin terdapat variasi dalam harga yang ditawarkan antara App Store dan Google Play, dan Uptime tidak bertanggungjawab untuk sebarang perbezaan.  Cukai juga boleh ditambah pada amaun langganan oleh App Store dan Google Play bergantung pada keperluan tempatan, dan Uptime tidak terlibat atau bertanggungjawab untuk kutipan tersebut.

 

Terma Pembayaran

Pembayaran akan dikenakan mengikut asas prabayar pada hari anda mendaftar untuk Langganan Premium dan akan merangkumi penggunaan perkhidmatan tersebut secara bulanan atau tahunan seperti yang dinyatakan.  Semua pembayaran untuk Langganan Premium akan dibuat oleh proses pembelian dalam aplikasi Apple atau Google.  Anda memperakui dan bersetuju bahawa Uptime tidak memiliki atau mengawal pemproses pembayaran pihak ketiga ini dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan, permintaan, punca tindakan, hutang, liabiliti, ganti rugi, kos, atau perbelanjaan, termasuk kos dan yuran peguam yang munasabah, yang timbul daripada atau berhubung dengan penggunaan anda bagi perkara yang sama.  

Langganan Premium Bulanan akan dikenakan bayaran setiap bulan pada hari dalam bulan di mana anda pada mulanya mendaftar untuk Langganan Premium Bulanan dan Langganan Premium Tahunan akan dikenakan bayaran setiap tahun pada tarikh anda mula-mula mendaftar untuk Langganan Premium Tahunan.  Langganan Premium Tahunan juga termasuk tempoh pembatalan percuma selama 7 hari.  Jika anda membatalkan Langganan Premium Tahunan dalam tempoh 7 hari pertama pembelian Langganan Premium pertama anda, anda tidak akan dikenakan bayaran dan langganan anda akan kembali kepada Langganan Asas.

Uptime boleh mengubah kadar Langganan Premium pada bila-bila masa. Jika ada, kami akan memberi anda notis yang munasabah tentang sebarang perubahan harga sedemikian dengan memberi amaran kepada anda tentang harga baru dalam Aplikasi Uptime, memberitahu anda melalui e-mel dan/atau mesej teks.  Jika anda tidak mahu membayar kadar baharu, anda boleh membatalkan Langganan Premium anda sebelum kenaikan kadar tersebut dan langganan anda akan kembali kepada Langganan Asas.

 

Pembatalan Langganan, Bayaran Balik dan Pemulihan Langganan

Anda boleh membatalkan Langganan Premium pada bila-bila masa melalui tetapan pengurusan langganan App Store atau Google Play.  Langganan Premium yang belum dibatalkan sebelum 24 jam sebelum kitaran bil langganan tamat akan diperbaharui secara automatik dan anda akan dikenakan bayaran untuk kitaran pengebilan langganan baharu secara prabayar.  Sebarang pembatalan akan berkuat kuasa pada hari selepas hari terakhir tempoh Langganan Premium anda dan langganan anda kemudiannya akan kembali kepada Langganan Asas.  Walau bagaimanapun, jika anda memperbaharui Langganan Premium selepas langganan anda dibatalkan, ikhtisar simpanan anda dan kefungsian Premium yang lain akan dipulihkan.

Langganan Premium secara amnya tidak boleh dibayar balik dan tertakluk pada dasar bayaran balik App Store dan Google Play.  Ini bermakna Uptime tidak boleh memberikan bayaran balik dan anda perlu menghubungi sokongan App Store atauGoogle Play jika anda ingin mendapatkan sebarang bayaran balik.  

 

Terma Tambahan untuk Langganan Internet Tiada Bayaran Balik

Disebabkan sifat digital Aplikasi Uptime, semua Langganan Premium yang dibeli di internet (termasuk di www.uptime.app dan/atau mana-mana domain berkaitan) tidak boleh dibayar balik melainkan jika tempoh percubaan ditawarkan ("Tawaran Percubaan") dan dinyatakan dengan jelas pada pengesahan langganan anda.  Jika anda membuat pembatalan dalam tempoh yang dinyatakan dalam Tawaran Percubaan, Langganan Premium anda akan dibatalkan dan anda tidak akan dikenakan bayaran.  Anda boleh membatalkan Langganan Premium anda kepada Perkhidmatan Uptime pada bila-bila masa, dan anda akan terus mempunyai akses Premium kepada Perkhidmatan Uptime sepanjang baki tempoh Langganan Premium anda.  

Apabila membeli Langganan Premium melalui Uptime, anda membenarkan Uptime untuk mengecaj kaedah pembayaran pilihan anda setiap tempoh yang dipersetujui (setiap bulan untuk Langganan Premium Bulanan dan setiap tahun untuk Langganan Premium Tahunan) untuk jumlah yuran yang dipersetujui, setiap tempoh sehingga Langganan Premium anda dibatalkan.  

Uptime tidak memberikan bayaran balik atau kredit untuk Langganan Premium yang digunakan sebahagiannya atas sebarang sebab, termasuk ketidakpuasan anda terhadap Perkhidmatan Uptime.  Anda dengan ini memperakui bahawa dengan mencipta akaun dengan Uptime dan menyediakan pembayaran untuk Langganan Premium anda, anda telah mula menggunakan Perkhidmatan Uptime dan Uptime telah memulakan prestasi kontraknya.  Oleh itu, anda secara sukarela mengetepikan sebarang hak penarikan diri yang disediakan oleh artikel 16 (m) Arahan Hak Pengguna Eropah (CRD) atau mana-mana peruntukan undang-undang perlindungan pengguna yang serupa di wilayah anda.

 

Langganan Bertindih

Sekiranya anda membeli Langganan Premium dan kemudiannya disertakan dalam langganan pukal, seperti melalui majikan, rakan gabungan Uptime, keluarga dan lain-lain ("Langganan Tambahan"), Langganan Tambahan ini tidak akan menamatkan Langganan Premium sedia ada anda secara automatik dan Langganan Premium anda akan terus diperbaharui secara automatik di bawah terma asalnya sehingga dibatalkan. Anda mesti membatalkan Langganan Premium sedia ada apabila anda mendaftarkan Langganan Tambahan anda untuk menghentikan Langganan Premium anda daripada diperbaharui secara automatik pada akhir bulan atau tahun tempoh langganan anda.  Tiada bayaran balik akan diberikan untuk langganan bertindih.

 

Terma Kad Hadiah

Uptime kini menawarkan kad hadiah, yang tersedia dalam jumlah tertentu dan boleh ditebus untuk tempoh Langganan Premium.  Kad hadiah tamat tempoh satu tahun dari tarikh pembelian dan kini boleh didapati dalam tiga mata wang: Euro (€), Pound Sterling (£) dan Dolar AS ($).  Bergantung pada jumlah kad hadiah yang dibeli, ia boleh ditebus untuk langganan satu bulan atau satu tahun.

Kad hadiah dihantar melalui kod promo, yang boleh dilihat pada wajah kad hadiah itu sendiri.  Untuk menebus kad hadiah, anda mesti mendaftar di www.uptime.app dan taipkan kod kad hadiah dalam medan kod promo.  Kad hadiah tidak mempunyai nilai wang tunai dan boleh ditebus semata-mata untuk Langganan Premium Aplikasi Uptime.

Selepas anda memilih Langganan Premium bulanan atau tahunan, bulan pertama atau tahun pertama Langganan Premium anda akan percuma mengikut nilai kad hadiah anda.  Sebagai contoh, kad hadiah dalam jumlah £ 14.99 akan merangkumi Langganan Premium satu bulan dan kad hadiah dalam jumlah £ 59.99 akan merangkumi Langganan Premium tahunan.  Anda akan diminta untuk memasukkan nombor kad kredit, walaupun jumlah yang dicaj adalah sifar melainkan kos Langganan Premium yang dipilih melebihi jumlah kad hadiah.  Sebagai contoh, anda boleh menggunakan kad hadiah bernilai satu bulan percuma (£ 14.99) untuk mengurangkan kos Langganan Premium tahunan (£ 59.99), dalam hal ini anda akan bertanggungjawab untuk membayar baki yang tinggal (£ 45.00).

Langganan Premium tertakluk kepada pembaharuan automatik dan akan terus diperbaharui sehingga dibatalkan.  Anda boleh membatalkan Langganan Premium anda pada bila-bila masa, dan anda akan terus mempunyai akses kepada Perkhidmatan Uptime sepanjang baki tempoh Langganan Premium anda.

 

Hak Harta Intelek

Anda memperakui dan bersetuju bahawa Perkhidmatan Uptime dan semua hak harta intelek di dalamnya dan kandungannya dimiliki oleh Uptime dan/atau pemberi lesennya dan tiada apa-apa dalam Terma ini memberikan anda sebarang hak proprietari dalam Perkhidmatan Uptime atau kandungannya. Anda boleh menggunakan Perkhidmatan Uptime dan kandungannya hanya seperti yang dibenarkan oleh Terma ini dan jika perlu untuk membolehkan anda mengakses mana-mana perkhidmatan yang kami mungkin sediakan kepada anda melalui Perkhidmatan Uptime.

Anda tidak boleh memintas atau memadamkan apa-apa hak cipta, tanda dagangan atau notis proprietari lain yang terkandung dalam Perkhidmatan Uptime, termasuk apa-apa notis harta intelek, atau mana-mana teknologi keselamatan lain yang terbenam atau terkandung dalam Perkhidmatan Uptime.

 

Pengeluaran Semula Perkhidmatan Uptime, Maklumat Pihak Ketiga dan Pautan

Anda tidak boleh menyalin, mengeluarkan semula atau mengedarkan semula mana-mana Perkhidmatan Uptime atau kandungannya, secara keseluruhan atau sebahagian, melainkan anda mempunyai persetujuan bertulis yang nyata daripada Uptime untuk berbuat demikian.

Sebarang pautan atau sambungan ke laman web pihak ketiga, perkhidmatan web dan kandungan yang terkandung dalam Perkhidmatan Uptime tidak berada di bawah kawalan Uptime dan Uptime tidak bertanggungjawab untuk, dan tidak menyokong laman web, perkhidmatan web dan kandungan tersebut atau mana-mana kuki yang mungkin diletakkan oleh pihak ketiga tersebut pada komputer atau peranti anda. Penggunaan laman web, perkhidmatan web dan kandungan pihak ketiga ini mungkin tertakluk kepada terma dan keperluan pihak ketiga dengan anda memperakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhinya. Anda perlu menggunakan pertimbangan bebas anda sendiri berkenaan interaksi anda dengan mana-mana laman web, perkhidmatan web atau kandungan pihak ketiga.

 

Keselamatan

Anda hendaklah menggunakan usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa anda tidak memperkenalkan virus komputer, cacing, bom perisian atau barangan lain yang serupa ke dalam Perkhidmatan Uptime.  Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan Uptime dengan cara yang boleh merosakkan, menyahdayakan, membebankan, melemahkan atau menjejaskan Perkhidmatan Uptime atau keselamatannya.

 

Penggunaan Teknologi AI

Uptime telah menggabungkan penggunaan teknologi AI dalam beberapa Ikhtisarnya. Walaupun alat Uptime mungkin telah menggunakan teknologi AI untuk menjana teks untuk digunakan dalam Ikhtisar, sentiasa ada semakan manual, suntingan dan semakan pada teks untuk menyesuaikannya dengan format Uptime. Uptime juga boleh menggunakan teknologi AI untuk menterjemah Ikhtisar dalam bahasa selain daripada yang asalnya ia ditulis; terjemahan ini tidak boleh disunting dan mungkin mengandungi ketidaktepatan.

 

Ketepatan Maklumat yang Terkandung dalam Perkhidmatan Uptime

Walaupun Uptime berusaha keras untuk memastikan bahawa maklumat mengenai Perkhidmatan Uptime adalah betul, Uptime atau mana-mana pihak ketiga, tidak memberikan sebarang waranti atau jaminan tentang ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian kandungan yang ditemui atau ditawarkan pada Perkhidmatan Uptime untuk sebarang tujuan tertentu. Anda memperakui dan bersetuju bahawa kandungan pada Perkhidmatan Uptime mungkin mengandungi ketidaktepatan atau ralat dan bahawa anda bergantung pada kandungan tersebut sepenuhnya atas risiko anda sendiri.

 

Liabiliti

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Uptime tidak menerima liabiliti dalam apa jua keadaan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, (i) kecuaian untuk sebarang kerosakan atau kehilangan apa-apa jenis, (ii) kerosakan atau kerugian langsung, tidak langsung, sampingan, khas atau berbangkit yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, sebarang ralat, peninggalan, kecacatan, virus komputer atau kegagalan sistem, atau (iii) kerugian sebarang keuntungan, nama baik atau reputasi) yang timbul daripada atau berkaitan dengan akses kepada, penggunaan, ketiadaan, prestasi atau perkaitan dengan Perkhidmatan Uptime atau mana-mana kandungannya.

Anda memperakui dan bersetuju bahawa jika anda tidak memiliki komputer atau peranti yang anda mengakses Perkhidmatan Uptime, anda telah mendapat kebenaran daripada pemilik untuk menggunakan dan mengakses Perkhidmatan Uptime daripada komputer atau peranti tersebut dan bahawa anda bertanggungjawab untuk penggunaan dan akses kepada Perkhidmatan Uptime melalui komputer atau peranti sedemikian.

 

Amazon Affiliate

Uptime ialah peserta dalam Program Sekutu Amazon Services LLC, program pengiklanan ahli gabungan yang direka bentuk untuk menyediakan cara untuk laman memperoleh yuran pengiklanan dengan mengiklankan dan memautkan amazon.com. Sebagai Sekutu Amazon, Uptime mungkin memperoleh komisen daripada pembelian buku yang layak daripada Amazon.com atau Amazon.co.uk.

Rangkaian Ahli Gabungan Lain

Uptime ialah peserta dalam Program Ahli Gabungan Udemy, program pengiklanan ahli gabungan yang direka untuk menyediakan cara untuk laman kami memperoleh yuran dengan memaut ke Udemy.com.

Selain itu, beberapa pautan yang terdapat dalam ikhtisar kursus Uptime ialah pautan ahli gabungan dan Uptime sedang dalam proses untuk mewujudkan hubungan ahli gabungan dengan syarikat di belakangnya. Sehubungan itu, Uptime mungkin mendapat komisen jika anda membeli kursus melalui pautan tersebut. Khususnya, Uptime sedang dalam proses untuk menjadi ahli gabungan beberapa rangkaian ahli gabungan seperti Rakuten LinkShare dan Skillshare, dan peserta beberapa program ahli gabungan yang ditawarkan oleh organisasi individu seperti Coursera dan MindValley.

Pelbagai

Uptime berhak untuk mengemas kini Terma ini dari semasa ke semasa dengan menyediakan versi yang disemak kepada anda tentang Perkhidmatan Uptime. Penggunaan berterusan Perkhidmatan Uptime anda berikutan sebarang perubahan bermakna anda menerima perubahan tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Terma ini dari semasa ke semasa untuk mengesahkan perubahan tersebut. Uptime juga boleh menyemak semula dasar Privasi kami.

Anda tidak mempunyai hak untuk mengubah Terma ini tanpa perjanjian bertulis nyata terlebih dahulu dari Uptime.

Uptime boleh menyerahkan, mengubah atau sebaliknya memindahkan mana-mana hak atau kewajipannya di bawah Terma ini kepada pembeli semua atau sebahagian besarnya semua aset atau perniagaan kami yang terlibat dalam pelaksanaan Terma ini, dengan memberi anda notis bertulis termasuk notis mengenai Perkhidmatan Uptime. Anda tidak boleh menyerahkan, mengubah atau memindahkan mana-mana hak atau kewajipan anda di bawah Terma ini tanpa kebenaran bertulis Uptime terlebih dahulu.

Tiada sesiapa selain daripada pihak kepada Terma ini mempunyai apa-apa hak untuk menguatkuasakannya di bawah Akta Kontrak (Hak Pihak Ketiga) 1999 atau sebaliknya.

Jika mana-mana peruntukan atau sebahagian peruntukan Terma ini ditahan atau dijadikan tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah atau instrumen perundangan, ia akan dianggap diubah suai pada tahap minimum yang diperlukan untuk menjadikannya sahih, sah dan boleh dikuatkuasakan. Jika pengubahsuaian sedemikian tidak dapat dilakukan, peruntukan yang berkaitan atau sebahagian peruntukan akan dianggap telah dipadamkan. Sebarang pengubahsuaian atau pemadaman peruntukan atau sebahagian peruntukan di bawah klausa ini tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan bagi Terma ini yang lain.

Penggunaan Perkhidmatan Uptime oleh anda dan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan sedemikian adalah tertakluk kepada undang-undang England dan Wales, dan mahkamah England akan mempunyai bidang kuasa dalam mana-mana perkara sedemikian.

Privasi dan Perhubungan Daripada Uptime

Uptime boleh didapati di sini. Sila yakin bahawa kami tidak menjual maklumat anda kepada mana-mana pihak ketiga dan Uptime hanya akan menghubungi anda mengikut Dasar Privasi menggunakan maklumat hubungan yang telah anda berikan.  Anda mungkin menerima e-mel mengenai langganan anda, untuk memaklumkan anda tentang perubahan atau penambahan kepada Perkhidmatan Uptime, untuk tujuan pemasaran, dan/atau untuk menggalakkan anda menjemput rakan sekerja dan rakan anda untuk menggunakan Uptime.  Anda boleh berhenti melanggan e-mel ini pada bila-bila masa dengan mengklik pautan dalam e-mel.

 

Maklumat Syarikat

Uptime App Ltd. didaftarkan di England dan Wales, nombor 11587829, dengan pejabat berdaftarnya di 1st Floor, The Glassmill, 1 Battersea Bridge Road, London SW11 3BZ.

Sila ambil perhatian bahawa versi Bahasa Inggeris bagi Terma dan Syarat Uptime yang anda terima semasa membuat akaun anda adalah terikat dan paling terkini. Terjemahan perjanjian terpilih juga mungkin tersedia dalam tempoh masa yang munasabah selepas versi Bahasa Inggeris dikemas kini. Sebarang terjemahan disediakan untuk kemudahan anda.